REGULAMIN portalu DobryKlik.pl

Obowiązuje od: 30.05.2016
Ostatnia zmiana: 18.01.2018§1Definicje Regulaminu portalu DobryKlik.pl1. FUNDACJA - Fundacja Dobryklik z siedzibą w Opolu (45-004), przy ul. Marii Konopnickiej 2 lok.16, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000666934

2. SIEDZIBA – siedziba administratora, jako przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą.

3. ADRES E-MAIL – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

4. OBRAZEK – pole graficzne, przedstawiające aktualnie wspierany cela partnera bądź wizerunek konkretnego potrzebującego. Zakryty cegiełkami w ilości 225 sztuk.

5. CEGIEŁKA – małe pole graficzne, zakrywające obrazek. Ilość cegiełek wynosi 225 sztuk, a kliknięcie w nią powoduje jej zniknięcie aż do momentu kliknięcia wszystkich dostępnych. Następuje wtedy ponowne zakrycie obrazka 225 cegiełkami.

6. PORTAL – oznacza portal internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.dobryklik.pl.

7. CEL - portal promuje akcje wsparcia prowadzone przez oficjalne organizacje charytatywne, oraz organizuje własne akcje, głównym celem portalu jest wspieranie organizacji charytatywnych w tym pomoc fundacjom i stowarzyszeniom w pozyskiwaniu środków na ich cele statutowe oraz konkretne akcje charytatywne.

8. REGULAMIN – oznacza niniejszy dokument, który reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z portalu www.dobryklik.pl oraz prawa i obowiązki użytkowników i administratora portalu.

9. UŻYTKOWNIK – każda osoba w jakikolwiek sposób korzystająca z portalu, w tym także pomagający i partner.

10. POMAGAJĄCY – odwiedzający portal użytkownik będący: osobą fizyczną posiadającą ograniczoną lub pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która nie posiada osobowości prawnej.

11. PARTNER – podmiot współpracujący z administratorem prowadzący akcje promowane przez administratora.

12. SIEPOMAGA.PL – partner administratora – Fundacja Siepomaga z siedzibą w Poznaniu (61- 843), przy ul. Wszystkich Świętych 5/7, wpisana do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000396361, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sad Rejonowy Poznan – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, która prowadzi rozliczenia w ramach portalu, w tym w szczególności na podstawie odrębnej umowy z portalem prowadzi transakcje dokonywane przy pomocy portalu, przyjmując od pomagającego dotacje oraz dokonuje wypłat zgromadzonych w ramach dotacji środków na rzecz podmiotów - użytkowników, partnerów, działajacych charytatywnie, wyłącznie do celów charytatywnych.

13. BEZPIECZNA PŁATNOŚĆ – płatność dokonywana przez Internet, z zastosowaniem narzędzi zabezpieczających transakcje.

14. PROMOWANE AKCJE – akcje administratora lub partnera oraz inne, o których mowa w portalu.

15. ZBIÓRKA – zakładane i ogłaszane w portalu sposoby i formy wsparcia działalności charytatywnej i dobroczynnej partnera lub administratora.

16. WSPARCIE – kliknięcie w cegiełkę powodujące jej zniknięcie i odsłonięcie fragmentu obrazka. Odsłonięcia cegiełki może dokonać raz dziennie unikalny użytkownik odwiedzający portal.

17. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa wykonana przez administratora polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetwarzania, w tym cyfrowej kompresji oraz ich przechowywania, na indywidualne zadanie pomagającego, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852 z pózn. zm.).

18. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

19. DOTACJA – kwota przekazana przez pomagającego na rzecz promowanej akcji partnerów, w tym Siepomaga.pl przy udziale portalu, w ramach celu lub na rzecz działalności partnerów, z uwzględnieniem warunków określonych w regulaminie partnerów, dostępnym pod adresem internetowym serwisów partnerów, w tym: www.siepomaga.pl.20. ADMINISTRATOR – oznacza podmiot zarządzajacy portalem Dobryklik.pl, tj. Majabros Limited, 126 Linkfield Road, Isleworth, Middlesex, TW76QJ, Wielka Brytania.§2Ogólne warunki Regulaminu1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu www.dobryklik.pl przez wszystkich użytkowników.

2. Postanowienia zawarte w regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.1204).

3. Użytkownik kontaktuje się z administratorem przy pomocy formularza kontaktowego, dostępnego w dziale kontakt poprzez który można zgłaszać uwagi, sugestie, zapytania, itd.

4. Portal stanowi własność administratora.

5. Korzystanie z usług portalu przez użytkowników jest bezpłatne, z wyłączeniem podmiotów, z którymi administrator współpracuje w oparciu o odrębną umowę.

6. Nazwa i logo administratora oraz partnerów zamieszczone w portalu stanowią własność podmiotów, do których przynależą i są chronione prawem. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów nazwy lub logo bez zgody administratora stanowią działania bezprawne i mogą się spotykać z natychmiastową reakcją administratora, włącznie z roszczeniami odszkodowawczymi oraz zgłoszeniem odpowiednim organom zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

7. W przypadku zamieszczenia w portalu jakichkolwiek materiałów przez partnera, partner udziela administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z tych materiałów, w tym w szczególności fotografii, znaków towarowych partnera i jego innych oznaczeń, w celach promocji portalu w dowolnych mediach.

8. Partner wyraża zgodę na informowanie przez administratora o fakcie korzystania przez partnera z usług świadczonych przez administratora w ramach portalu.

9. Administrator dokłada należytej staranności, aby partnerzy, którzy za pośrednictwem portalu prowadza akcje charytatywne lub zbiórki publiczne, byli wyłącznie wiarygodnymi podmiotami, które cieszą się społecznym zaufaniem i posiadają odpowiednie doświadczenie w tego rodzaju działalności. Administrator nie gwarantuje pełnej wiarygodności partnera promowanego w portalu, ani nie może zagwarantować rzetelności funkcjonowania takiego podmiotu.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w portalu materiałów reklamowych, promocyjnych, marketingowych lub innych, pochodzących od administratora, jego partnerów, organizacji lub innych podmiotów.§3Warunki techniczne korzystania z portalu1. Każdy użytkownik, aby móc korzystać z usług portalu, powinien spełniać następujące wymogi techniczne, sprzętowe i aplikacyjne umożliwiające prawidłowe korzystanie z usług dostępnych w portalu:

- połączenie z siecią Internet;

- posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, w tym posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.§4Formy wsparcia1. W przypadku promowanych akcji partnerów lub fundacji, wsparcie użytkowników polega na regularnym odwiedzaniu portalu i odsłanianiu charytatywnych cegiełek, każde pełne odsłonięcie pola z obrazkiem, tj. sprawienie że na nowo zostanie pokryte planszą z cegiełkami powoduje wzrost wartości aktualnej zbiórki o 0,10 PLN. Sumowane wpłaty dokonywane są przez administratora na zbiórkę partnera w portalu Siepomaga w częstotliwości nie rzadszej niż raz w miesiącu. Zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie serwisu partnera oraz na stronie serwisu partnera.

2. Dobrowolne dotacje finansowe wpłacane na zbiórkę przez użytkowników, w tym na aktualnie promowany charytatywny cel Partnera przekazywane są do fundacji lub partnera poprzez portal SIEPOMAGA.PL z całkowitym pominięciem administratora. Zgodnie z zasadami i regulaminem obowiązującym w portalu SIEPOMAGA.PL

3. Administrator zastrzega, że jeśli okaże się, że którakolwiek ze wskazanych powyżej akcji fundacji lub partnerów jest zbiórka publiczną w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych (Dz.U. z 1933 r., nr. 22, poz. 162 z pózn. zm.) i wymaga uzyskania zgody odpowiednich organów administracji państwowej, wówczas uzyskanie zgód jest obowiązkiem fundacji lub partnera, a administrator nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

4. Partner ogłaszając w portalu realizację danej formy wsparcia określa jej cel zgodny z celami określonymi w regulaminie swojego serwisu oraz regulaminie portalu.§5Wyłączenie odpowiedzialności administratora1. Administrator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub regulaminem wykorzystywaniu materiałów umieszczonych w portalu.

2. Administrator nie odpowiada za działania i zaniechania podmiotów (w tym m.in.: partnerów oraz serwisu pośrednika finansowego), które są niezależnymi od administratora.

3. Administrator dołoży staranności, by działania niezależnych od niego podmiotów były optymalne i zapewniały jak najlepsze funkcjonowanie portalu.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu portalu, a także utratę danych, która powstała w wyniku działania siły wyższej, nieuprawnionego działania osób trzecich, a także w wyniku działania administratora zmierzającego do poprawy funkcjonalności portalu.

5. Administrator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych i technicznych.

6. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość wiadomości wysyłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail do administratora, a także materiałów zamieszczanych w portalu przez użytkowników.

7. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania polityki prywatności.§6Reklamacje1. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem portalu, a także wykonaniem usług przez administratora.

2. Reklamację należy składać w formie pisemnej pod adresem siedziby administratora lub droga elektroniczna na adres e-mail, korzystając z formularza dostępnego w dziale kontakt.

3. Administrator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Administrator zastrzega sobie prawo nie udzielenia odpowiedzi na reklamacje w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza , nieuwzględniona przez administratora reklamacja danego użytkownika.

4. Odpowiedź na reklamacje zostanie przesłana do użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji, a jeśli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres wskazany w piśmie.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w ust. 3 powyżej, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od administratora.

6. Administrator zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od użytkownika dodatkowych wyjaśnień, a czas udzielania wyjaśnień przez użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

7. Reklamacje wynikające z niezastosowania się do postanowień regulaminu nie będą uwzględniane.

8. Administrator zastrzega, że w sytuacji adresowania reklamacji do serwisu partnera, dokona zwrotu reklamacji użytkownikowi (na adres wskazany w piśmie lub wiadomości e-mail) ze wskazaniem informacji, który z partnerów jest właściwym adresatem do złożenia reklamacji.

9. Administrator zastrzega sobie prawo korekty wskazań licznika przedstawiającego zebraną kwotę w sytuacjach wskazujących na uzasadnione przypuszczenie, iż stan licznika nie jest zgodny z liczbą odwiedzających, a rozbieżność może być wynikiem działań niezgodnych z zasadami funkcjonowania portalu lub z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pojawienie się na portalu treści niepożądanych, umieszczonych tam bez wiedzy i zgody przez partnera w wyniku działań osób nieuprawnionych.

11. W sytuacjach opisanych w pkt 2 administrator zastrzega sobie 72-godzinny termin na usunięcie treści niepożądanych, poprzez ich usunięcie lub w razie konieczności czasowe zablokowanie wyświetlania strony dobryklik.pl§7Postanowienia koncowe1. Administrator świadczy usługi w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.1204), a takze ustawe z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 z pózn. zm.) oraz ustawę Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, z pózn. zm.).

2. Administrator zastrzega, że świadczenie wszelkiego rodzaju usług drogą elektroniczna wiąże się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Akceptując niniejszy regulamin użytkownik oświadcza, że został poinformowany o ryzyku związanym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

3. Wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby administratora.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej: www.dobryklik.pl, gdzie jest opublikowana obowiązująca wersja regulaminu.